۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
محسن جان نثاري لاداني
گروه آموزشی : علوم پايه
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,رياضي,دانشگاه صنعتي اصفهان,1386-1391
جستجو:
|
Unicyclic graphs with non-isolated resolving number 2,,1402
محسن جان نثاري لاداني
Graphs with doubly resolving number 2,,1402
محسن جان نثاري لاداني
Graphs with constant adjacency dimension,,1401
محسن جان نثاري لاداني
On lower bounds for the metric dimension of graphs,,1401
محسن جان نثاري لاداني
On Doubly Resolving Sets in Graphs,,1401
محسن جان نثاري لاداني
On the Metric Dimension of Corona Product of a Graph with K1,,1401
محسن جان نثاري لاداني
A characterization of some graphs with metric dimension two,,1396
Ali Behtoei, اكبر داودي, محسن جان نثاري لاداني, محسن جان نثاري
Unique basis graphs,,1395
بهروز باقري, محسن جان نثاري لاداني, بهناز عمومي
Characterization of Randomly k-Dimensional Graphs,,1395
محسن جان نثاري لاداني, بهناز عمومي
The metric dimension and girth of graphs,,1394
محسن جان نثاري لاداني
Characterization of n-Vertex Graphs with Metric Dimension n ? 3,,1393
محسن جان نثاري لاداني, بهناز عمومي
The metric dimension of the lexicographic product of graphs,,1391
محسن جان نثاري لاداني, Behnaz Omoomi
Some New Relations between Wiener, Hyper-Wiener and Zagreb Indices,,1390
علي بهتويي, محسن جان نثاري لاداني, بيژن طائري
Generalizations of Some Topological Indices,,1390
علي بهتويي, محسن جان نثاري لاداني, بيژن طائري
On randomly k-dimensional graphs,,1390
محسن جان نثاري لاداني, بهناز عمومي
Maximum Zagreb index, minimum hyper-Wiener index and graph connectivity,,1388
A. Behtoei, محسن جان نثاري لاداني, B. Taeri
A characterization of block graphs,,1388
Ali Behtoei, محسن جان نثاري لاداني, Bijan Taeri
Metric dimension of lexicographic product of some known graphs,,
محسن جان نثاري لاداني
جستجو:
|
Randomly dimensional graphs (),,1391/06/06 _ 1391/06/09,محسن جان نثاري لاداني, بهناز عمومي
Non-isolated resolving number of corona product of some families of graphs (),,1400/06/08 _ 1400/06/11,محسن جان نثاري لاداني
The Metric Dimension of the Composition Product of Some Families of Graphs (),,1399/11/27 _ 1399/12/02,محسن جان نثاري لاداني
On Lower Bounds for the Metric Dimension of Graphs (),,1399/11/27 _ 1399/12/02,محسن جان نثاري لاداني
The metric dimension of the corona product of graphs (),,1398/06/04 _ 1398/06/07,محسن جان نثاري لاداني
2-Trees with metric dimension two (),,1392/06/05 _ 1392/06/08,علي بهتويي, اكبر داودي, محسن جان نثاري لاداني, بهناز عمومي
|
مجموعه هاي احاطه گر مجزا در گراف ها,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
ااحاطه گري اويخته در گراف ها,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
مجموعه هاي احاطه گر جفتي در گرافها,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
اعداد رمزي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (حرارت وسيالات),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
الگويتم هاي بهينه سازي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه بهينه سازي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (حرارت وسيالات),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
رنگ آميزي عادلانه گراف ها,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
برنامه ريزي خطي و كاربردهاي آن ،دراين پروژه به تاريخچه،ماهيت ومشخصه هاي مسائل رياضي مي پردازيم.به ارائه تعاريف و ساختار مدل هاي رياضي درحوزه هاي مختلف توليد و خدمات اشاره ميكنيم.سپس به ارائه بخشي از روش هاي حل مسائل مي پردازيم.حل مسائل به روش ماتريسي، ترسيمي، سيمپلكس معمولي، جريمه، دومرحله اي و ثان,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كاراموزي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
درخواست اخذ موضوع,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كاراموزي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي2,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي2,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
موضوع : نظريه گراف هاي جبري و رأس انتقالي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
بهينه سازي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي2,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي2,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (حرارت وسيالات),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي2,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه كارشناسي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي1,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
درخواست پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
درخواست اخذ پروژه پاياني,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
بازيهاي تركيبياتي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
رنگ آميزي راسي گرافها و كاربردهاي آن,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
انواع رنگ آميزي گراف ها,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
ساختار و تقارن در گراف,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
مربع هاي لاتين,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
برچسب گذاري گرافها,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
بعد متريك برخي از گراف هاي پترسن تعميم يافته,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
بعد متريك برخي از گراف هاي پترسن تعميم يافته,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
مسائل رنگ آميزي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (حرارت وسيالات),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (حرارت وسيالات),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (طراحي كاربردي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (طراحي كاربردي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كاركارآموزي (حرارت وسيالات),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
دسته بندي فهرست چند معياره به كمك وزن دهي بهينه سازي خطي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
پروژه,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
بررسي تاثير روش تاپسيس در برنامه ريزي هاي شهري,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
نظريه بازي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
تاپسيس و كاربردتكنيك تاپسيس دراولويت بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي كشاورزي درمناطق روستايي,كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (طراحي كاربردي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (نرم افزار),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
كارآموزي (بهينه سازي),كارشناسي,, ,محسن جان نثاري لاداني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
001 مباني تركيبيات 1401/10/24 شنبه 08:30-10:30
050 مباحثي در رياضيات و كاربردها 1401/10/19 دوشنبه 11:00-13:00
054 تركيبيات و كاربردها 1401/10/26 دوشنبه 11:00-13:00
115 رياضيات گسسته 1401/10/24 شنبه 11:00-13:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal